Denominació Social: TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L
Domicili Social: C/ POLIGON INDUSTRIAL CAN PRAT - C/PALAUTORDERA, 6 - 08106 LLINARS DEL VALLÈS
Nº d’Id: B-64499627I

Inscrita al llibre d’inscripcions de societats cooperatives del Servei Territorial de Barcelona, al Full BN10189 inscripció 1ª

E-mail: msimon@ttambiental.com
Nom del domini: www.ttambiental.com

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L amb les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, sempre que s'hagi autoritzat prèviament mitjançant la marcació de la casella d'autorització al formulari web. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L

TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.d’I. A través dels següents mitjans:

  1. E-Mail: msimon@ttambiental.com
  2. Correu Postal: C/ POLIGON INDUSTRIAL CAN PRAT - C/PALAUTORDERA, 6 - 08106 LLINARS DEL VALLÈS.
  3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: msimon@ttambiental.com

D’igual forma, TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

SEGURETAT

TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L.

Els continguts proporcionats per TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L tots aquests drets.

La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de TT AMBIENTAL, GESTIÓ I SERVEIS, S.L com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.